home  >onze school  >actief burgerschap en sociale integratie 

 

Actief burgerschap en sociale integratie op het Lorentz Lyceum

 

Het Lorentz Lyceum hecht er veel waarde aan dat leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers, waarbij actief burgerschap en sociale integratie van leerlingen wordt bevorderd.

In onze missie staat dit verwoord (uit Schoolplan 2006-2010):

Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn.
Wij realiseren dit door
o Een leeromgeving te bieden die leerlingen uitdaagt actief te participeren
o De leerling centraal te stellen
o Te zorgen voor een veilige leeromgeving
o Respectvol met elkaar om te gaan.

Daarnaast opent onze website met dit uitgangspunt:


"Welkom op de Lorentz website
Internationaal georiënteerde school waar leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereld- burgers te zijn. VWO, HAVO, MAVO, Tweetalig VWO/HAVO, Arnhem International."

 

 

Arnhem International School maakt deel uit van het Lorentz Lyceum. De school maakt gebruik van een van de verdiepingen en alle vaklokalen van het Lorentz Lyceum. AIS herbergt 49 nationaliteiten.

 

In vele werkweken, projecten en activiteiten wordt bewust gekozen voor een integratie van AIS en Lorentz leerlingen, met als uitgangspunt dat leerlingen inzicht en respect krijgen voor de diversiteit (etnisch, religieus, cultureel, enz) van de samenleving waar wij ze op voorbereiden en waar leerlingen deel van uitmaken.
Eén van de onderdelen van het curriculum van AIS is Community and Service (CAS), dat leerlingen in AIS verplicht minimaal 200 uren gedurende hun schoolloopbaan actief te besteden aan dienstverlenende activiteiten. Zonder een voldoende bijdrage kunnen leerlingen geen diploma behalen.
De uitgangspunten van de CAS-activiteiten heeft het Lorentz Lyceum gekozen voor de invulling van maatschappelijke stage. Reeds drie jaar maakt het Lorentz Lyceum gebruik van de regeling “aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs”.
Vanuit deze regeling zijn diverse projecten opgezet en is er een plan van aanpak dat er in voorziet dat in 2010 de maatschappelijke stage volledig is geïntegreerd in ons curriculum. Going global is hierbij ons uitgangspunt. Vanwege het internationale profiel van onze school hebben wij bewust gekozen voor het Going global project van Edukans.
Hierdoor worden leerlingen zich bewust van het bestaan van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en leveren zij een actieve bijdrage aan hulp op onderwijskundig/educatief terrein.
Daarnaast heeft de school zich gecommitteerd aan de uitgangspunten zoals verwoord in The European Youth Charter for Inclusion and Diversity in Education (INDIE), zie bijlage.
Leerlingen van het Lorentz Lyceum participeren actief in dit project

In de onderbouw staat structureel het vak project op de lessentabel. In deze projecturen wordt nadrukkelijk gewerkt aan een vaardighedenlijn, waaronder het bevorderen van sociale competenties.
Het schooljaar wordt voor de hele onderbouw afgesloten met een projectdriedaagse. Leerlingen kunnen op intekening kiezen uit een uitgebreide lijst projecten waarin vakoverstijgend wordt gewerkt aan vakoverstijgende vaardigheden.
De vaardighedenlijn is gestoeld op ons onderwijsconcept dat als volgt is verwoord in het schoolplan:

Onderwijsconcept
Uitgangspunt van ons onderwijsconcept is de filosofie van het Middle Years programme. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt in leergebieden, er worden vakoverstijgende projecten aangeboden, vanuit een holistische benadering, waarbij de leerling centraal staat. Leergebieden staan in relatie tot de 5 verbindende elementen:
o De makende mens (Homo faber),
o Omgeving en milieu (Environment)
o Studievaardigheden/studiehouding (Approaches to learning),
o Individu en maatschappij (Community and service)
o Gezondheid en welzijn (Health and social education)

Met name de verbindende elementen “Omgeving en milieu” en “Individu en maatschappij” zijn gericht op actief burgerschap en sociale integratie.

Eén van de onderdelen in het aanbod van Lorentz Lyceum en Arnhem International School is een actieve deelname aan nationale en internationale MUN ( Model United Nations) bijeenkomsten tussen scholen uit Nederland en de hele wereld.
In de reguliere lessen worden leerlingen voorbereid op deze internationale debating bijeenkomst waar actuele wereldproblemen worden besproken.
In september 2008 organiseert het Lorentz Lyceum zelf een internationale MUN bijeenkomst.
Arnhem International School organiseert 2-jaarlijks een MUN bijeenkomst voor Internationale scholen op onze school.

Onze school is een afspiegeling van de maatschappij en is zich derhalve zeer bewust van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen, zowel op individueel als collectief niveau.
Naast aandacht hiervoor in onze lessen maatschappijleer en maatschappijwetenschappen hebben wij een uitgebreide zorgstructuur opgezet om individuele en collectieve problemen/knelpunten aan te pakken.
Zo kent onze school een interne en externe vertrouwenspersoon, twee veiligheidscoördinatoren en een zorgadviesteam (ZAT) waarin, onze zorgcoördinator, remedial teacher, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster en (extern) bureau jeugdzorg en de leerplichtambtenaar participeren.
De school werkt vanuit een Quadraambreed beleidsplan “ Agressie en seksuele intimidatie”.
Daarnaast heeft de school op vaste tijden een schoolagent in huis waarmee signalen en eventuele incidenten worden besproken, geanalyseerd en daar waar nodig bestreden.

Vertegenwoordigers van alle scholen voor VO in Arnhem, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Arnhem hebben in 1996 het convenant “rem op geweld”getekend. het Lorentz Lyceum participeert actief hierin met als doel meer veiligheid op scholen. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd om gezamenlijk lichamelijk en geestelijk geweld op scholen tegen te gaan.
Uit onze informatiegids:

Zaken als pesten, schelden, vechten, bedreiging, diefstal, vandalisme,discriminatie, mishandeling, drugs- en wapenbezit horen niet op een school thuis. Doordat de schoolleiding in voorkomende gevallen streng optreedt en vroegtijdig contact zoekt met politie en ouders, blijken we dit soort zaken te kunnen beteugelen. Zo ontstaat er een veiliger leefomgeving op onze school. Leerlingen en/of ouders kunnen ongeoorloofde zaken melden bij de kernteamleider en bij de directie, of bij de contactpersonen van ‘Rem op Geweld’Bijlage: Europees Jeugdcharter

 

   
2015 Lorentz Lyceum - ScholenGroep GroningenSingel - Alle rechten voorbehouden Home | Contact | Zoeken | Disclaimer